فوم بسته بندی، فوم های ضربه گیر، نگهدارنده های فومی داخل کارتن