نمونه کار

ضربه گیر با قالب های متفاوت
ساخت ضربه گیرهای پلی اتیلن
طراحی و ساخت ضربه گیر با قالب های متفاوت
ساخت ضربه گیرهای پلی اتیلن
طراحی و ساخت ضربه گیر با قالب های متفاوت
ساخت ضربه گیر جعبه ابزار
ضربه گیر با قالب های متفاوت
ساخت ضربه گیرهای پلی اتیلن
ضربه گیر با قالب های متفاوت
ساخت ضربه گیرهای پلی اتیلن
فوم در قالب های متفاوت
طراحی و ساخت ضربه گیر
فوم در رنگ بندی متفاوت
فوم و اسفنج
تولید ضربه گیربا ابعاد و طراحی های متفاون
ساخت ضربه گیر با طراحی مناسب
اسفنج های شانه تخم مرغی
فوم های شانه تخم مرغی
Buy now