فوم ضربه گیر، فوم اسفنجی، ضربه گیر کارتون، نگهدارنده های فومی داخل کارتن، بنی فوم